2+

Users who have LIKED this post:

  • avatar

经济学是研究资源如何充分利用、谁充分利用了资源,财富就流向谁

许多人在苦苦工作、苦苦挣扎,其原因就是因为他们依然固执于陈旧的观念。他们希望事情都能原封不动,他们抵制任何变化。那些失去了工作或房子的人总在抱怨技术进步,或是埋怨经济状况不佳以及他们的老板,却没有意识到,问题的症结在于他们本身。陈旧的思想是他们最大的包袱,也可以说是最大的债务。为什么呢?原因很简单:他们没有意识到已有的某种思想或方法在昨天还是一种资产,但今天却已经变成了负债                                                  ——请利用好时间资源